Nagy Imre Emlékház

NAGY IMRE ELSŐ KORMÁNYA 1953–1955

Az idén 66 esztendeje, hogy megalakult Nagy Imre első kormánya (1953), s július 4-én a Parlamentben elhangzott a miniszterelnök történelmi jelentőségű programbeszéde.
Nagy Imre és reformprogramja csak másfél esztendeig működhetett a szovjet birodalom árnyékában,  pozitív politikai és gazdasági intézkedései mégis mély nyomokat hagytak a korabeli magyarság emlékezetében. 1956 október 23-án a Kossuth téren, a tüntető emberek hangján e kormányprogram emléke hangzott fel követelően: „Nagy Imrét a kormányba!”

Mik is voltak Nagy Imre 1953-as programjának fontos elemei?
 – Internálások, kitelepítések megszüntetése,
 – Munkatáborok bezárása (pl. recski tábor)
 – Közkegyelem (mintegy 750 ezer embert érintett)
 – Politikai perek felülvizsgálatának elindítása (Rajk-per stb.)
 – Rendőri, hatósági erőszak megfékezése, az ÁVH Belügyminisztérium alá helyezése
 – Kuláklista megszüntetése
 – Tsz-ek feloszlásának, a kilépés lehetőségének biztosítása
 – Egyéni gazdaságok támogatása
 – Begyűjtési terhek jelentős csökkentése
 – Életszínvonal javítása – bérek emelése, árak leszállítása
 – Nehézipar erőltetett fejlesztésének leállítása
 – Mezőgazdaság fejlesztésének elősegítése
 – Magánkisipar és -kereskedelem engedélyezése, intézményes támogatása
 – Vallási tolerancia életbe léptetése

„A kormány egész tevékenységében az Alkotmányban lerögzített jogrend és törvényesség alapján áll. … A törvényesség megszilárdítása a kormány egyik legsürgetőbb feladata” – áll a programban. E határozatok akkor (az idő függvényében részben vagy egészben) meg is valósultak hazánkban, hihetetlenül népszerűvé téve Nagy Imrét az egyszerű magyar nép s az igazságra fogékony értelmiség körében.
Nagy Imre a szovjet vezetés 1955 elejei határozott felszólítása ellenére sem volt hajlandó visszavonni programját, nézeteit. Ezért áprilisban „antimarxista, antileninista” nézetei miatt kizárták a pártvezetésből és visszahívták valamennyi pozíciójából, parlamenti képviselői mandátumáról is lemondatták, megfosztották népfront elnökségi és tudományos akadémiai tagságától, professzori címétől is, majd kizárták a pártból. Támogatói ellen hadjáratot indítottak, szimpatizánsait, híveit elhallgattatták. A totális állampárti visszarendeződés, a Rákosi-diktatúra újbóli durva támadása vezetett el aztán 1956 októberében a forradalom kitöréséhez.
Az 1953-as Nagy Imre-kormányprogram jelentősége többsíkú. Egyrészt megmutatja az utókornak, hogy hamis beállítás politikai koncepciótlansággal vádolni a mártír miniszterelnököt: az államférfiúi erényekkel is rendelkező Nagy Imrének volt és (ugyan rövid időre, de) meg is valósult programja. Másodrészt fel kell ismernünk történelmünk fejlődési ívében és Nagy Imre személyes életútjában is, hogy ez a program, ez a nemes küzdelem, ez a pozitív emlékkép vezetett egyenesen az 1956-os forradalom kitörési pontjához, a miniszterelnök 1956-os kormányzati vállalásaihoz, a nép és a forradalom melletti kiállásához, majd a mártírhalál vállalásához is.
2018 őszén alapítványunk megjelentette Nagy Imre első miniszterelnöksége kormányüléseinek jegyzőkönyveit és a határozatok szövegeit (jelesül az első kötetet, a befejezés még munka alatt), mely kiadvány egyértelműen alátámasztja, milyen mély, a politikai és gazdasági élet egészét felölelő változásokat igyekezett a miniszterelnök (totális ellenszélben) megvalósítani.

MTA Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43
Tel./fax: 06-1-392-5011, 06-1-392-5012

TÉRKÉP

NYITVA TARTÁS

ALAPÍTVÁNY

FACEBOOK OLDAL

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA